Wap Việt, Wap Việt Nam
Tổng hợp các game online hay nhất trên điện thoại,clip hot,phần mềm tiện ích cập nhật liên tục,click ngay....hanoi.toiplay.com
Wapsite hay nhất cho điện thoại, tổng hợp các thủ thuật hot nhất netviet321.wap.sh
- Bạn nào dùng điện thoại android thì chuyển sang địa chỉ http://quangninh.apk.vn/ để tải game và ứng dụng hoàn toàn miễn phí nhé. Chúc vui!

SOẠN NHẠC CHO MÁY ĐEN TRẮNG

Soạn nhạc máy đen trắng.! những bài hay


Để bắt đầu bạn cần tìm hiểu các phím tương ứng:
- trong các nốt nhạc bạn sẽ thấy có 1 chữ cái, các phím tương ứng : 1C,2D,3E,4F,5G,6A,7B
- Nốt lặng " - " tương đương phím số 0;
-Dấu chấm(.) thì dữ phím mấy giây là dc. VD bạn muốn soạn 4.c1 thì bạn dữ nguyên phím số 1 khoảng 3s là ok
- Sử dụng phím " # " để hiển thị các nốt có dấu #

MỖI NỐT NHẠC ĐƯỢC CẤU TẠO BỞI 2 CHỮ SỐ VÀ 1 CHƯ CÁI( là các chữ tương ứng ở trên đó)
bên phải chữ cái là cao độ để thay đổi cao độ ta nhấn phím *
bên trái chữ cái là trường âm để thay đổi ta ấn 8 để tăng, 9 để giảm

vd: để thay đổi 4c1 thành 4c2 hay 4c3 ta ấn *
thay đổi 4c1 thành 8c1 16c1....nhấn 8 hoặc 9
dưới đây là những bài mình sưu tầm:

Chờ
4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4c3 4a2 4g2 2a2 4g2 4f2 2g2 4a2 4c3 2c3 4a2 4c3 4d3 4e3 4f3 4g3 2e3 4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4f3 4e3 4c3 2a2 4g2 4f2 4.g2 4a2 4c3 4a2 4c3 4a2 4e3 2d3

Teen Vọng Cổ
8f1 32f1 16.a1 16.f1 4d1 16.d1 8c1 32.c1 16.f1 16.e1 8f1 32f1 16.a1 16.f1 4d1 16.d1 8c1 32e1 16f1 16.e1 8f1 32.f1 16.a1 16.f1 4.d1 16c1 16g1 8.g1 16.a1 16.f1 16.d1 8.g1 16.a1

Tha thứ:
8a2 8a2 8a2 4f3 8f3 8f3 8f3 8e3 8d3 4e3 2a2 8a2 8a2 8c3 4d3 8d3 8f3 8d3 8c3 8a2 4g2 2a2 8a2 8a2 8a2 8g2 4d3 4d3 8a2 8a2 8a2 8a2 4d3 4e3 8d3 8d3 8e3 8f3 8d3 8d3 8d3 8c3 8a2 8a2 4c3 2d3

Giả vờ yêu
4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2 8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 4c3 4e3 2a2 4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2 8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 8c3 8d3 4e3 2d3

Boom Boom Boom
68# 58 4 69# 58 4 2* 2# 2 2# 4 2 69**# 6# 58 4 69# 58 499 28* 2 69# 488 4 4 1* 1 699**# 588 5 5 6# 1* 29 6**# 28# 2# 2# 2# 2# 68# 299* 2 1 69**# 488 4 4 # 68 58 4 69 # 58 4 2 * 2 # 2 2 # 4 2 69 ** # 6 # 58 4 69 # 58 499 28 * 2 69 # 488 4 4 1 * 1 699 ** # 588 5 5 6 # 1 * 29 6 ** # 28 # 2 # 2 # 2 # 2 # 68 # 299 * 2 1 69 ** # 488 4 4

Chúc mừng sinh nhật
8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d24c2 4g2
2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 32-
8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d2 4c2 4g2
2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2-

Thần thoại
4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 8c3 4d3 4f3 4g3 1a3 32- 4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 4d3 8f3 4g3 16f3 2f3 1-

Chiếc khăn gió ấm:
8c2 8d2 8e2 8e2 8e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8d2 4.g2 8g2 8e2 8d2 8e2 8c2 8c2 8c2 4c2 8a1 8b1 8c2 8b1 8e2 4e2 8g1 8a1 8c2 8a1 8a1 8b1 4c2 8b1 8c2 8d2 8b1 8b1 8c2 4d2 8b1 8c2 8d2 4c2 16a1 16b1 8c2 8d2 842 4.d2

Cô bé mùa đông
4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 4c3 16e2 32- 8c3 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 16c3 32-16c3 32- 16e3 32-
16e3 32- 8d3 8c3 8d3 8a2 4g2 4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 16c3 32- 8c3 16e2 32- 16e3 32- 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4d3

Yêu lầm
4d2 4a1 4d2 32b2 4.a2 32b2 4g2 4f2 4g2 4g2 4a2
4d2 8- 8d2 8e2 4f2 4g2 8e2 8d2 4c2 4d2 4e2 4g1
32a1 4a1 4- 4d2 4a1 4d2 32b2 4a2 4g2 4f2 4g2
4g2 4a2 4g2 8- 8d2 8e2 4f2 4g2 8e2 8d2 4c2 4d2 4e2 4c2 32d2 4.d2

Love story
32b2 4c3 4e2 4e2 4c3 4c3 4- 4e2 4e2
4c3 4c3 4e2 4f2 4e2 4d2 4d2 4d2 4b2 4b2
4- 4d2 4d2 4b2 4b2 4d2 4e2 4d2 4c2 4c2 4c24a2
4a2 4- 4c2 4c2 4a2 4a2 4c2 4d2 4c2 4b1
4b1 4g2 4g2 2- 4.a2 4.b2 4.f2 4.e2

Tây du kí
4#d2 8d2 4g2 8f2 8f2 16g2 16f2 2.#d2 8d2 4c2 8d2 4.f2 8g2 8#d2 1c2 4.g2 4.c3 8g2 4c3 8#a2 8#g2 2g2 4.#d2 8f2 4g2 8#g2 8g2 1c2 4f2 8g2 8f2 8g2 4c2 2.#d2 4g2 8f2 4d2

Chợt nghe bước em về
8#c3 8#c3 8#c3 16e3 4b2 8b2 8b2 16e3 4a2 8a2 8#g2 16#c3 2#g2 8#f2 8#f2 8a2 16#f3 8e3 4#c3 16#c3 8b2 8#c3 8d3 16#c3 2b2 8#c3 8#c3 8#c3 16e3 4b2 8b2 8b2 16e3 4a2 8a2 8#g2 16#c3 2#g2 8#f2 8#f2 8a2 8#f3 8e3 4a2 16#c3 8b2 8#c3 8d3 16b2 2a2

Tình đơn phương 2
8c1 8f1 8g1 4#g1 8g1 4#g1 4#a1 2c2 8#g1 8#a1 4c2 8#a1 4#g1 4#d2 2c2 8#a1 8c2 4#a1 8#g1 2g1 4f1 8#d1 4f1 4#g1 2f1 8c1 8f1 8g1 4#g1 8g1 4#g1 4#a1 2c2 8#g1 8#a1 4c2 8#a1 4#g1 4#d2 2c2 8#a1 8c2 4#a1 8#g1 2g1 4f1 8#d1 4f1 4#g1 2f1

Chim sáo ngày xưa
16d1, 16e1, 8a1, 8a1, 8a1, 8b1, 4d2, 8d2, 8b1, 8b1, 8a1, 8e1, 8a1, 4d1, 16d1, 16e1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 16e1, 16#f1, 4a1, 8b4, 8#f1, 8e1, 8e1, 8e1, 8b4, 2a4, 16p1, 16d1 16e1 8a1 8a1 8a1 8b1 4d2 16d2 16#f2 8e2 8e2 8d2 16b1 16a1 16g1 16a1 4g1 4d1 8g1 16a1 16b1 8a1 8b1 4#c2 16b4 16e1 16g1 16b1 8a1 8e1 8a1 8e1 1d1 16P1 4d2 2d2 8a1 8e1 8a1 8d2 16a1 8b1 8b1 4a1 16#f1 16e1 8d1 8a4 8d1 16d1 16e1 2a1 16P1 16d2 16#f2 2e2 8d2 8a1 8d2 8e2 16#c2 16e2 8#c2 16b1 16#c2 4e1 8b1 8b1 8b1 16a1 16b1 2a1

Bạn tôi
8a1 4e2 16g2 16a2 8d2 4e2 8d2 8e2 2a1 8- 8a1 4e2 16g2 16a2 8d2 8e2 8g2 8g2 8g2 2a2 8- 8a2 8c3 8a2 2c3 8- 16a2 16c3 8g2 8a2 2e2 8-
8e2 8e2 16b2 4b2 16b2 16a2 8g2 8e2 8b2 8g2 2a2
999 đóa hoa hồng
8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 16d3 16b3 8d3 8d3 16b2 8a2 8g2 8e2 8- 16d3 16d3 8d3 8d3 8b2 8a2 8g2

túy quyền
4g2 4#a2 8g2 8#a2

8g2 8f2 2g2 4g2

4#a2 8g2 8#a2 8f2

8g2 2c3 4d3 4#a2

4c3 4f3 4d3 2c3

8#a2 8c3 8g2 8#a2

2f2 8f2 4g2 8#a2

4c3 8#a2 8g2 4f2

8g2 8#a2 2f2
Tag Tìm Kiếm:

soan nhac cho may den trang 1202 110i 1200 1280

soan nhac midi may den trang,

soan nhac midi may den trang

, soan nhac midi may den trang
• GAME ONLINE NỔI BẬT CHO ĐIỆN THOẠI
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

PHAMKHAI.TK
U-ON C-STAT
Truy Cập Trong Ngày :4
Tổng Cộng : 21178
|wap tai game |truyen dam | avatar auto farm |Wap Tải Game game teenx2 bắn súng, game ten ten bắn súng, iWin,
Log in
Sign up
Subscribe
Featured feeds